Parallels Toolbox 是我们的一体化解决方案,包含 40 多种适用于 macOS 的工具。

工具箱包括:

 • 条码阅读器
 • 休息时间
 • 捕获区域
 • 捕获屏幕
 • 捕获窗口
 • 清理驱动器
 • 剪贴板历史记录
 • 转换视频
 • CPU 温度
 • 日期倒计时
 • 请勿打扰
 • 不休眠
 • 下载音频
 • 下载视频
 • 弹出卷
 • 加密文件
 • 节能器
 • 查找重复项
 • 聚焦于 Window
 • 释放内存
 • 已隐藏文件
 • 隐藏桌面
 • 隐藏菜单项
 • 启动
 • 锁定屏幕
 • 制作 GIF
 • 静音麦克风
 • 网络使用情况
 • 演示模式
 • 识别文本
 • 录制区域
 • 录制音频
 • 录制屏幕
 • 录制窗口
 • 重设图像大小
 • 网页屏幕截图
 • 显示桌面
 • 睡眠计时器
 • 秒表
 • 切换分辨率
 • 拍照
 • 拍摄视频
 • 计时器
 • 转换文本
 • 取消存档
 • 单位转换器
 • 卸载应用
 • 验证校验和
 • 窗口管理器
 • 世界时间
Parallels Toolbox 6.0.2

Parallels Toolbox 6.0.2

软件版本 6.0.2 系统要求 macOS 10.14+ 软件语言 简体中文 文件大小 72.5 MB
已经登录?刷新